Проект

Проект „Подкрепа за промотиране на устойчив туризъм“, Програма ИТЕРРЕГ-ИПА ТГС България-Турция 2014-2020

Проектът е съ-финансран от ЕС чрез Програма Интеррег – ИПП ТГС България – Турция 2014-2020

Представяме ви проект „Подкрепа за промотиране на устойч1ив туризъм“. Проектът се изпълнява по програма ИНТЕРРЕГ ИПП Транс-грани1но сътрудничество България-Турция (2014-2020).

Специфичната цел на проекта е да пивиши потенциала на транс-граничния туризъм чрез създаване ан общи дестинации. Продължиелността на проекта е 15 месеца.

Проектното предложение съответства на общата цел на Програма, а именно „Заздравяване на капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция в сферата на опазване на околната среда и устойчивия туризъм, което да доведе до увеличване на европейското териториално сътрудничество“. Тематичен приоритет № d: Поощряване на туризма и културното и природно наследство. Проектът цели да създаде съвместни дестинации чрез промотирането на културното наследство, което кореспондира с концепцията за интелигентен, устойчив и включващ растеж. По този начин прилагането на дейностите по проекта ще допринесе за културно, икономическо и социално развитие, които са интегрална част от концепцията за „устойчиво развитие“, което кореспондира с общата цел на прорамата за ТГС.

Водещ партньор е турската организация – Асоциация за промотиране на Одрин и търизма на Одрин. (ETT-DER). Асоциацията е неправителствена организация с дейности в облстта на туризма. Асоциация за промотиране на Одрин и търизма на Одрин, в международен план цели да съдейства за представяне на Одрин и запазване на неговия туристически потенциал. Тя цели да съдейства за запазване на стандартите на настаняване в туристическата индустрия и ресторантьорството чрез обучения, семинари и работни групи.

Партньор от българска страна е фондация Кладара – неправителствена организация от област Бургас, чиято цел е да подкрепа развитието на Бургас и областта, включително туризма. Кладара има значителено опит в управлениято на международни проекти.

Дейностите по проекта включват:

Изследване на търсенето и нуждата от информация за туристите в сферата на турсистическите услуги и продукти.
Проучване на добри практикли и туристически пакети в транс-граничния регион.
Фокус групи в България и Турция за обмяна на най-добри практики между представителите на целевите групи.
Изготвяне на материали за визуализация на културното наследство.
Етхно мероприятия в България и Турция.
Мултиезикова платформа“Транс-граничен център за наследвто ”.
Изложение за устойчив туризъм в Бургас, България.
Промотиране и визуализация на проекта

 

1-REPORT-EN

3-REPORT-BG

Catalogue

Poster

Brochure